Na czym polega zarządzanie przez cele? Jakie są podstawowe założenia tej metody? Jakie korzyści może przynieść wdrożenie tej techniki w firmie? Oto najważniejsze informacje w metodzie zarządzania przez cele.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele (ang. Management by Objectives, w skrócie: MBO) to metoda zarządzania, której najważniejsze założenia opisane zostały przez Petera Druckera w wydanej w 1954 roku książce „Praktyka zarządzania”. Kluczową rolę w tej metodzie odgrywa pogląd, że o wynikach przedsiębiorstwa decydują przede wszystkim motywacja, inicjatywa i aktywność zatrudnionych osób. Zarządzanie przez cele dąży do tego, by przełożeni i podwładni razem wyznaczali i określali cele, razem wyznaczali sposób mierzenia sukcesywności ich realizacji, a także razem oceniali osiągnięte wyniki.

Aby stosowanie tej metody przyniosło wymierne rezultaty i realne korzyści, wyznaczane przez przełożonego i pracownika cele powinny być sprecyzowane i możliwie do wykonania – tylko wtedy pracownik będzie w stanie zaangażować się w ich realizowanie. Wyznaczenie niejasnych bądź niemożliwych do zrealizowania celów skazuje całe przedsięwzięcie na porażkę – pracownik nie będzie w stanie zaakceptować i wykonać takich zadań. Zależność jest prosta – im bardziej atrakcyjny dla pracownika jest dany cel, tym większa szansa, że uda się go zrealizować. Zarządzanie przez cele umożliwia wyeliminowanie zbędnych zadań, które obniżają motywację pracownika.

Co ważne, zarządzanie przez cele zakłada udział jednostki w procesie decyzyjnym – wzmocnią to jej motywację i utwierdza w przekonaniu, że jej cele są zbieżne z celami firmy. Metoda zarządzania przez cele zakłada również stosowanie nagród, których forma powinna być odpowiednia do celów osiągniętych przez pracownika. Umożliwia ona przeprowadzenie opartej na czytelnych kryteriach oceny, a co za tym idzie – sprawiedliwe przyznawanie awansów i innych benefitów.

Wymierne korzyści

Zarządzanie przez cele jest efektywną, a jednocześnie stosunkowo prostą metodą zarządzania. Przekłada się to na jej popularność – jej założenia są powszechnie wykorzystywane przez menedżerów na całym świecie, również w Polsce. Metoda znajduje szerokie zastosowanie w zróżnicowanych sektorach gospodarki i usług.

Prawidłowe wdrożenie metody zarządzania przez cele ułatwia i przyśpiesza proces planowania krótko- i długoterminowego, pozwala przełożonym jasno przedstawić oczekiwania wobec konkretnego pracownika, a następnie skutecznie je egzekwować. Usprawnia to całą strukturę organizacyjną firmy, ułatwia delegowanie uprawnień i zadań oraz pozwala jasno wytyczyć zakresy odpowiedzialności. Co istotne, zarządzanie przez cele umożliwia wprowadzenie procedur, które umożliwiają kontrolowanie stopnia realizacji celu przez danego pracownika – co znacznie wpływa na poprawę jakości pracy.

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z wykorzystania metody zarządzania przez cele jest wzrost motywacji pracowników, którzy zostali zaangażowani w proces wyznaczania zadań. Umożliwia to silniejszą identyfikację z celami firmy, sprzyja rozwojowi kreatywności oraz własnych inicjatyw. Zarządzanie przez cele przynosi wiele korzyści z punktu widzenia kadry menedżerskiej. Menedżerowie zyskują skuteczne narzędzia, które umożliwiają obiektywną ocenę pracowników i efektów ich pracy. Wpływa to korzystnie na jakość komunikacji.

Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele

Z myślą o członkach zarządu i menedżerach wyższych szczebli, czyli osobach, które odpowiadają za kształtowanie rzeczywistości organizacyjnej firmy, eksperci z EY Academy of Business przygotowali program szkolenia pt. „Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele”. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody zarządzania przez cele w ich firmach. Program szkoleń opracowany został przez profesjonalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania, a kadra prowadząca zajęcia skupia się na przekazaniu konkretnych, przydatnych wiadomości, które mogą zostać wykorzystane w praktyce.

Program szkolenia obejmuje sześć zagadnień:

 1. Natura celów (poruszane zagadnienia: cele a środki do celów, zasada SMART i jej odmiany, zasada równoważenia celów, cele w zarządzaniu procesami i projektami).
 2. Przykłady celów (poruszane zagadnienia: cele w obszarze logistyki, wytwarzania, finansów, utrzymania, sprzedaży, HR, cele w strukturach rozproszonych, cele w centrach zysku i kosztów).
 3. Zasady wyznaczania celów i rozliczania wyników (poruszane zagadnienia: tryb wyznaczania celów, zasady pomiaru i monitorowania wyników, rola kontrolingu i audytu w zarządzaniu przez cele, zasady reagowania na odchylenia wyników od celów).
 4. Zasady ułatwiające skuteczną realizację strategii (poruszana zagadnienia: wpływ celów strategicznych na projekty i procesy w organizacji, odpowiedzialność za cele strategiczne, przypisanie zasobów do celów strategicznych).
 5. Przekładanie strategii na działania operacyjne (poruszane zagadnienia: istota i struktura strategii funkcjonalnych, strategiczne kryteria kwalifikowania projektów do portfela, związki strategii z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, przekładanie celów strategicznych na cele jednostek organizacyjnych).
 6. Wpływ zarządzania przez cele na funkcjonowanie organizacji (poruszane zagadnienia: zarządzanie przez cele a system okresowych ocen pracowników, zarządzanie przez cele a system wynagrodzeń zasadniczych, zarządzanie przez cele a rozwój innowacyjności, zarządzanie przez cele system motywacji).

Co możesz zyskać, biorąc udział w szkoleniu „Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele”?

 • Poznasz i zrozumiesz różnicę między celami a środkami do celów.
 • Poznasz zasady skutecznego wyznaczania celów dla menedżerów projektów i procesów.
 • Poznasz metody rozliczania jednostek organizacyjnych z wyników i sposobów pracy.
 • Zrozumiesz, jakie relacje zachodzą między zarządzaniem przez cele a innymi systemami zarządzania.
 • Dowiesz się, jakie związki istnieją między celami strategicznymi a celami jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy harmonogram zajęć, zasady uczestnictwa oraz formularz zapisowy znajdziesz na stronie EY Academy of Business: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kaskadowanie-celow-strategicznych-i-zarzadzanie-przez-cele,256/.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here